Royal Dutch Shell Plc  .com Rotating Header Image

ShellNews.net: Update on Shell/NAM Warffum fatal accident

One of the curious things about Google is that if enough people start
searching on a specific parameter (eg nam warffum), after a few days the
number of hits increases dramatically. It’s almost as if an additional item
is added to the index. Anyway, we checked Google again this morning and
“NAM+warffum” now gives 12300 hits, as opposed to a few dozen last week
before we published our story.  

It’s nice to know that our articles have an impact.

Amongst the items returned on the search is a press release issued by NAM
announcing the conclusions of the investigation.

Here it is..

(if anyone has an English version please let us have a copy for publication: [email protected]): –

Dit is een origineel persbericht.

Onderzoek naar explosie NAM-locatie afgerond EINDRAPPORT WARFFUM BEVESTIGT
EERDERE BEVINDINGEN

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.) heeft vandaag het
eindrapport gepresenteerd van het onderzoek dat het samen met
installatiebedrijf GTI heeft uitgevoerd naar de directe en onderliggende
oorzaken van de explosie van een opslagtank die op 31 mei plaatsvond op de
NAM-locatie Warffum. Bij dat tragische ongeval kwamen twee personen die
werkzaam waren op de locatie om het leven en raakte een derde gewond. De
families van de slachtoffers en directe collega’s zijn inmiddels op de
hoogte gesteld van de inhoud van het rapport.

Het onderzoeksrapport bevestigt de voorlopige bevindingen die de NAM op 21
juni
bekendmaakte: de explosie is veroorzaakt doordat condensaatdampen uit de
tank vermoedelijk tot ontsteking zijn gebracht door laswerkzaamheden aan
leidingwerk aan de tank. Doordat na de ontploffing brand uitbrak, is de
precieze oorzaak echter niet meer met zekerheid vast te stellen.

Het NAM/GTI-onderzoek heeft zich vervolgens met name gericht op de
onderliggende oorzaken die hebben geleid tot het tragische ongeval. Die
blijken vooral te liggen op het terrein van de complexe werkmethodes en
ontoereikende communicatie tussen diverse betrokken partijen. Zo waren taken
en verantwoordelijkheden tussen NAM en GTI, en tussen verschillende
afdelingen en disciplines onvoldoende duidelijk, waardoor er ruimte was voor
misinterpretatie en miscommunicatie. Verder was er sprake van veelvuldige
personeelswisselingen en daardoor versnipperde aandacht voor het project.

Dit alles heeft ertoe geleid dat een aantal betrokken medewerkers niet op de
hoogte was van de aanwezigheid van condensaat in de tank, terwijl andere
medewerkers niet wisten dat er laswerkzaamheden aan de tank zouden worden
uitgevoerd. Daardoor heeft niemand zich de risico’s van beide voldoende
gerealiseerd.

Het multidisciplinaire team dat het onderzoek heeft uitgevoerd, geeft in het
rapport een reeks van aanbevelingen voor verbeteringen. Er wordt onder meer
geadviseerd de communicatie en verantwoordelijkheden te verbeteren, met name
waar het gaat om de interactie tussen de afdelingen die zich bezighouden met
productie en afdelingen voor
onderhouds- en renovatieprojecten. Een andere aanbeveling is om in het geval
van samenwerking tussen de NAM en aannemers als GTI een preciezere
omschrijving van de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden vast te
leggen.

De NAM bereidt inmiddels een aantal wijzigingen voor die ertoe moeten leiden
dat er een betere afstemming van activiteiten plaatsvindt, dat een
totaaloverzicht over de activiteiten beter beschikbaar is, en dat de
eindverantwoordelijkheden door de hele organisatie duidelijker zijn. Ook
zullen wijzigingen in diverse procedures worden doorgevoerd. Het is de
bedoeling dat deze veranderingen en de andere aanbevelingen zo spoedig
mogelijk zullen worden geïmplementeerd. Er komt bovendien een interne
communicatiecampagne om bij medewerkers veiligheidsprocedures en de noodzaak
om in te grijpen als ze risicovolle situaties waarnemen, hernieuwd onder de
aandacht te brengen. Tevens worden in de relatie tussen NAM en GTI
aanpassingen doorgevoerd die invulling moeten geven aan de aanbevelingen op
dat gebied.

De NAM heeft het rapport inmiddels doen toekomen aan de betrokken
autoriteiten.

Assen, 19 oktober 2005

Meer informatie:
NAM Mediarelaties, tel. 0592-368222; fax 0592-362098

shellplc.website and its sister non-profit websites royaldutchshellplc.com, royaldutchshellgroup.com, shellenergy.website, shellnazihistory.com, royaldutchshell.website, johndonovan.website, shellnews.net and shell2004.com are owned by John Donovan. There is also a Wikipedia feature.

0 Comments on “ShellNews.net: Update on Shell/NAM Warffum fatal accident”

Leave a Comment

Comment Rules

  • Please show respect to the opinions of others no matter how seemingly far-fetched.
  • Abusive, foul language, and/or divisive comments may be deleted without notice.
  • Each blog member is allowed limited comments, as displayed above the comment box.
  • Comments must be limited to the number of words displayed above the comment box.
  • Please limit one comment after any comment posted per post.

%d bloggers like this: