Royal Dutch Shell Plc  .com Rotating Header Image

Shell Upstream Director Admits Culture of Fear Among Shell Employees

By John Donovan

Shell Upstream director Rich Denny has tacitly acknowledged a culture of fear among Shell employees at the Nyhamna gas plant in Norway. He claims that although it is not the dominant culture, he cannot dismiss that some Shell employees apparently do feel afraid to speak up.

The admissions were contained in another message from Rich Denny published on the Shell web which is Shell’s response to the report commissioned and published by the SAFE Union. The comments from Mr Denny can only be construed as a comprehensive attack on the integrity, content and findings of the SAFE report.

Who should employees believe? A wealthy ambitious, bonus-driven Shell director spinning the results, or members of academia who carried out the independent research and authored the extensive professional report?

If Shell really believes the research is flawed then it has the resources to commission a report from a different independent organisation. I challenge them to do so and publish the findings.

The leaked message is printed below in English and Norwegian, as published on the Shell Web.

The backdrop of this note is the AFI-report published by the union SAFE earlier in February, which I have commented on previously. The report included a case study from Nyhamna, and the content has led to a number of negative media stories about Nyhamna and staff involvement.

Knowing Nyhamna and all the hard work that takes place there, this report makes me sad, as I don’t believe it paints a fair picture. The truth is that the extended Nyhamna team – our leaders and staff on site, and those supporting from across the business – has managed to create an extremely well-functioning reliable and safe operation. I recently visited Nyhamna, and found our safety performance continuing to improve, the Expansion Project on track, and plant availability running very high. 

Some of you will know that we initially engaged with AFI in a constructive manner. When Norske Shell was presented the report, we made an effort to explain and clarify what we considered to be errors and mixed-up understandings of a range of activities, initiatives and interview statements. Together, these led to a number of weakly founded conclusions, which we needed further time to review. Nevertheless, SAFE decided to publish the report.   

As our company culture is to seek and appreciate feedback, we still took the time to go through the report in detail. This has regrettably confirmed our initial reaction. The report presents a one-sided and negative perspective of Nyhamna and Norske Shell. Subjective opinions from anonymous interviews with 14 staff members from Nyhamna form a substantial part of the Nyhamna case study. We are not assured that this is a representative choice of interviewees. This lack of balance means the Nyhamna part of the report has limited value to our improvement journey. 

The report does point out some relevant improvement areas, which we are already working on. These are challenges we seek to solve in cooperation with the safety delegates and our union reps. 

Our preference is to work internally to progress dialogue and improvement. I am saddened to see that this desire is not being respected by some in the media who are still chasing stories that aim to keep the sense of conflict alive. In the public domain, even small disagreements can be blown out of proportion, creating distance between parties who would both prefer to cooperate with each other. Indeed, as I experienced in my recent visit, the current level of attention to this is creating undue anxiety and pressure on many employees as they try to reconcile allegations in the media with the much more positive experience of day to day life at Nyhamna.   

We do not wish to escalate this attention by responding to every allegation in the report in public, but in this internal note I would like to address some of the more serious elements: 

“Fear Culture”: Referring to Nyhamna as a place with a “fear culture” is a strong allegation, and I simply do not believe that this is the dominant culture at Nyhamna. However, I cannot dismiss that some people in our organization apparently do feel afraid to speak up, and I take this very seriously. Norske Shell aim to nurture a culture where people know it’s safe to raise concerns or ideas, and we generally experience that our employees actually do so – every day. It can take courage to raise concerns. Feeling free to speak one’s mind is a right I treasure, and I am committed to nurturing an open, honest and respectful working environment for us all.  

The role of HR: The description of HR’s role demonstrates a lack of knowledge and understanding of roles and responsibilities in Shell. We strongly disagree on the allegations of “Manipulation” and “Surveillance” which are described in the report. 

Shell does not care for/is undermining the Norwegian Model: The report addresses important general questions on the relationships and cooperation between employers and employees, the employers’ right to manage and staff involvement. This is a wider debate in Norway. I need to be very clear here:  as a company, we fully support the Norwegian Model. It is a cornerstone for good HSE, and Norske Shell has embraced this model for decades. 

Moving forward, both we as the employer and the unions represented at Nyhamna have stated that we want to focus on the future, and to solve our internal challenges together. This is a very good foundation. We solve large and small issues together at the plant every day and personally, I am very proud of how we do that.  I look forward to that spirit continuing long into the future.

Rich

Norsk:

Oppfølging av Rapport om Nyhamna – ingen objektiv rapport.

Bakgrunnen for denne meldingen er AFI-rapporten SAFE publiserte tidligere i februar, som jeg har kommentert på tidligere. SAFEs forbundsundersøkelse inkluderte en case-studie fra Nyhamna, som har resultert i en rekke negative oppslag i media om hvordan medvirkning er oppfattet å bli praktisert på Nyhamna. 

Når man kjenner det virkelige Nyhamna og alt det gode arbeidet som legges ned der, så gjør rapporten fra AFI meg trist, fordi jeg ikke tror dette tegner et riktig bilde. Sannheten er at Nyhamna drift, våre ledere så vel som våre medarbeidere på site – og de som sitter i støttefunksjoner rundt om i organisasjonen – har greid å skape et anlegg og en organisasjon som er ekstremt velfungerende, både sikkerhets- og driftsmessig. Jeg besøkte nylig Nyhamna, og så at innsatsen innen HMS fortsetter å forbedres, NYX-prosjektet er på skinner, og oppetiden er veldig høy. 

Noen av dere vil kanskje kjenne til at vi engasjerte oss med Arbeidsforskningsinstuttet, AFI, på en konstruktiv måte da vi ble invitert til å gi svar på spørsmål de hadde til oss. Da Shell ble presentert for rapporten, gjorde vi forsøk på å forklare og klargjøre det vi mente var feil og misforståelser på en rekke aktiviter, initiativ og påstander fra intervju – til sammen ledet dette til en rekke svakt funderte konklusjoner, og at vi trengte tid til å gjøre ta gjennomgangen av dette. SAFE valgte uansett å publisere rapporten. 

Vi har en kultur for å søke og sette pris på feedback, og vi har derfor nå gått gjennom rapporten i detalj. Dette har dessverre forsterket vår umiddelbare reaksjon. Denne rapporten presenterer et ensidig og negativt perspektiv av Nyhamna som i stor grad er bygd på premisser og subjektive oppfatninger gjennom anonyme intervju med 14 personer fra Nyhamna. Vi mener det ikke er sikret at dette er et representativt utvalg. Denne mangelen på balanse betyr at Nyhamna-delen av rapporten har en begrenset verdi i vårt forbedringsarbeid. 

Rapporten peker på relevante forbedringsområder som vi allerede jobber med. Dette er utfordringer vi søker å løse i samarbeid med vår vernetjeneste og våre tillitsvalgte. 

Vi ønsker å jobbe internt gjennom dialog og forbedring. Det gjør meg trist å se at vårt ønske om å jobbe internt med våre forbedringer ikke blir respektert av noen medier, som fremdeles forfølger saker som holder oppfatningen om konflikt levende. Selv små uenigheter kan bli blåst ut av proporsjoner, og skape en distanse mellom parter som ønsker å samarbeide med hverandre. På Nyhamna opplevde jeg at dette skaper unødvendig stress og press på mange ansatte som prøver å forene det som står i media med de mye mer positive erfaringene i dagliglivet på Nyhamna.  

Vi ønsker ikke å eskalere sakene i det offentlige med å svare direkte på hver enkelt påstand i rapporten, men jeg ønsker å adressere noen av de alvorlige elementene i rapporten internt med dere:  

Fryktkultur: Å referere til Nyhamna som et sted med fryktkultur på Nyhamna er en sterk påstand, og jeg tror ikke dette er den dominerende kulturen på Nyhamna. Likevel kan jeg ikke avvise at noen i vår organisasjon føler at de er redd for å si i fra, og jeg tar dette svært alvorlig. Norske Shell har som mål å dyrke en kultur der vi vet det er trygt å si i fra om bekymringer eller ideer, og vi opplever generelt at dere gjør det – hver dag. Det kan kreve mot å si i fra om bekymringer. Å føle seg fri til å gjøre dette er en rettighet jeg setter høyt, og jeg forplikter meg til å dyrke et åpent, ærlig og respektfullt arbeidsmiljø for oss alle. 

HR’s rolle: Fremstillinge av HR’s rolle demonstrerer manglende kunnskap og forståelse som gjelder roller og ansvar i Shell. Vi tar sterk avstand fra påstander om «manipulering» og «overvåkning» slik det er beskrevet i rapporten.  

Shell bryr seg ikke om/undergraver partssamarbeidet: De viktige spørsmålene rapporten reiser på generelt grunnlag er forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, styringsrett og involvering. Dette er en debatt som gjelder norsk arbeidsliv generelt. Jeg er veldig klar på dette; som selskap støtter vi fullt ut prinsippet om partssamarbeid. Dette er en bærebjelke for godt sikkerhetsarbeid, og som vi som selskap har bygd opp om i Norge.   

Så litt framover; både vi som arbeidsgiver og de fagforeningene som er representert på Nyhamna har uttalt at vi ønsker å se framover, og løse våre interne utfordringer sammen. Det er et godt utgangspunkt. Vi løser  små og store saker hver dag, både på anlegget og personlig, og jeg er stolt over hvordan vi gjør det, og  ser fram til å å se dette fortsette langt inn i framtiden.

ENDS

RELATED

Climate of fear at Shell Nyhamna Gas Plant in Norway

SHOW TRIAL OF A SHELL NORWAY SAFETY REP

Informers regime at Shell Nyhamna Gas Plant

Shell trying to ignore media firestorm in Norway

Dysfunction Crisis and Scandal at Shell Norway

More about Shell “Show Trial” at Nyhamna Gas Plant

Translated script that Nyhamna Gas Plant Manager read from at staff canteen meeting filmed by Shell

Employees Exposed to Benzene Contamination at Shell Nyhamna Gas Plant 11 March 2017

Web Attack on Whistleblower by Shell Upstream Director

LEAKED EMAIL FROM SHELL MD TOR ARNESEN ABOUT SHELL SPYING ON ITS OWN EMPLOYEES

Disillusioned Shell Whistleblower Runar Kjoersvik

This website and sisters royaldutchshellgroup.com, shellnazihistory.com, royaldutchshell.website, johndonovan.website, and shellnews.net, are owned by John Donovan. There is also a Wikipedia segment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.